Privacybeleid

Bosch.IO GmbH (hierna "Bosch.IO" of "Wij" of "Ons" genoemd) stelt uw bezoek aan onze website en uw gebruik van onze toepassingen (ook "Online aanbod" genoemd) en uw interesse in onze onderneming en onze producten op prijs.

Bosch.IO respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt, waarmee wij in onze bedrijfsprocessen rekening houden. Wij verwerken persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan ons online aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons ondernemingsbeleid.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Bosch.IO GmbH;

uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Bosch.IO GmbH

Ullsteinstrasse 128

12109 Berlijn

DUITSLAND

E-mail: support.helpconnect@bosch.io

Telefoon: +49 (0)30 726112-0

Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)

• Contractgegevens (bijv. actieve abonnementen)

• Contractberekening en betalingsgegevens

• Klantgeschiedenis (bijv. uw supportverzoeken)

• Locatiegegevens (bijv. uw huidige GPS-locatie)

• Procesgegevens voor de afhandeling van diensten (bijv. statusinformatie)

• Telefoonnummers van contactpersonen van de Help Connect Service die u met ons deelt

• Bijzondere categorieën van gegevens: Vrijwillige vermeldingen in uw pas voor noodgevallen

• Opnames van uw gesprekken (bij de contactpersoon in noodsituaties)

Het verstrekken van de gegevens kan:

• contractueel

• wettelijk of

• voor het afsluiten van een contract

nodig zijn. Er bestaan situaties waarin wij niet zonder bepaalde persoonsgegevens kunnen, bijvoorbeeld omdat deze persoonsgegevens nodig zijn om uw bestellingen te verwerken of om u toegang te geven tot een aanbieding. In dergelijke gevallen kunnen wij u helaas niet ter beschikking stellen wat u verlangt zonder de desbetreffende persoonsgegevens.

Beginselen

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele gegevens en boekings- en factureringsgegevens, die de identiteit van een persoon tot uitdrukking brengen.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen als daarvoor een rechtsgrondslag bestaat of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijv. in het kader van een registratie.

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslagen

Wij en door ons ingeschakelde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden in het kader van ons online aanbod:

• het verstrekken van dit online aanbod en de uitvoering van het contract overeenkomstig onze contractuele voorwaarden, met inbegrip van de facturering. De afrekening kan ook de verkoop van vorderingen omvatten.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst, waarvoor de volgende voorwaarden van toepassing zijn (zie hier: Algemene Voorwaarden) of voor de verkoop van vorderingen gerechtvaardigd belang van onze kant bij een efficiënt debiteurenbeheer, voor zover dit gebeurt in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming en mededingingsrecht.

• Identificatie van storingen en om veiligheidsredenen

wettelijke grondslag: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en rechtmatig belang bij het oplossen van storingen en de veiligheid van ons aanbod.

• Marktonderzoek en meting van de reikwijdte voor zover wettelijk toegestaan

Wettelijke grondslag:: rechtmatig belang van onze kant bij direct marketing overeenkomstig de vereisten inzake gegevensbescherming en mededingingsrecht.

• Registratie voor diensten die op onze websites worden aangeboden, om van deze diensten gebruik te kunnen maken.

Wettelijke grondslag: rechtmatig belang van onze kant om de diensten uit te voeren en om de rechtmatige belangen van derden te vrijwaren, alsook voor de uitvoering van contracten, voor zover dit noodzakelijk is voor de aangeboden diensten.

• Doorgifte van gegevens uit de pas voor noodgevallen in geval van een ontstane noodsituatie aan ingeroepen dienstverleners en derden (bijv. reddingsdiensten) om een optimale zorg te garanderen.

Wettelijke grondslag: toestemming.

• Doorgeven van procesgegevens in geval van een ontstane noodsituatie (bijv. rookmelder) aan contractpartners van Help Connect

Wettelijke grondslag: uitvoering van contracten om de functionaliteit van de service te waarborgen

• Bescherming en verdediging van onze rechten

Wettelijke grondslag: rechtmatig belang van onze kant bij het doen gelden en verdedigen van onze rechten.

Registratie

Indien u gebruik wenst te maken van diensten waarvoor een overeenkomst moet worden gesloten, verzoeken wij u om registratie. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens (bijv. voor- en achternaam, e-mailadres en, indien van toepassing, gegevens over de gewenste betaalwijze of rekeninghouder), alsmede, indien van toepassing, verdere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte informatie wordt aangegeven met een *.

Registratie via de centrale Bosch-ID

U kunt zich alleen met de centrale Bosch-ID registreren voor ons online aanbod. De centrale Bosch-ID werd door Bosch.IO ontwikkeld voor de Bosch Groep om gemeenschappelijke gebruikers in staat te stellen aanbiedingen van verschillende ondernemingen van de groep te gebruiken door middel van eensluidende inloggegevens en om de gegevensbeveiliging te verhogen.

Bosch.IO is verantwoordelijk voor het verlenen van deze registratiedienst.

Als u zich wilt registreren voor een centrale Bosch-ID op Bosch.IO, gelden de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de registratie en het gebruik van een centrale Bosch-ID en de Privacyverklaring van Bosch.IO.

Na een geslaagde registratie kunt u de inloggegevens die u voor de centrale Bosch-ID hebt gebruikt, ook gebruiken om u voor dit online aanbod aan te melden. Voor dit doel stellen wij u een Bosch.IO aanmeldscherm ter beschikking voor de centrale Bosch-ID. Bosch.IO bevestigt dan uw toestemming en verstrekt ons de stamgegevens (bijv. naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummers, postadres) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van ons aanbod. Uw wachtwoord wordt niet aan ons doorgegeven.

Voor verdere gegevensoverdracht binnen de Bosch Groep in verband met de centrale Bosch-ID verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Bosch.IO. U kunt uw gebruikersovereenkomst via de centrale Bosch-ID op elk gewenst moment opzeggen door u af te melden. Klik daarvoor op de volgende link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration.

Logbestanden

Telkens wanneer u het internet gebruikt, wordt automatisch bepaalde informatie door uw internetbrowser doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

Wij bewaren de logbestanden gedurende een korte periode om storingen te onderzoeken en om veiligheidsredenen (bijv. om pogingen tot aanvallen op te helderen) en wissen ze daarna. Logbestanden die verder moeten worden bewaard om als bewijs te dienen, worden niet gewist totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd en kunnen in individuele gevallen aan onderzoeksinstanties worden doorgegeven.

In de logbestanden wordt met name de volgende informatie opgeslagen:

• IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat van waaruit toegang wordt verkregen tot het online aanbod;

• internetadres van de website van waaruit het online aanbod is opgevraagd (de zogenoemde oorsprong of referrer URL);

• naam van de dienstverlener via welke toegang tot het online aanbod wordt verkregen;

• naam van de opgevraagde bestanden of informatie;

• datum en tijd, evenals de duur van de oproep;

• hoeveelheid overgedragen gegevens;

• besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor Flash Player);

• http-statuscode (bijv. "verzoek succesvol" of "aangevraagd bestand niet gevonden").

Kinderen

Dit online aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.

Bijzondere categorieën gegevens

Dit online aanbod verzamelt, verwerkt of verzendt bijzondere categorieën gegevens (gezondheidsgegevens uit de pas voor noodgevallen) alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Uw toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken voor toekomstige noodgevallen.

Doorgifte van gegevens

Doorgifte van gegevens aan andere verantwoordelijke partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan andere verantwoordelijke partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, indien wij of de derde partij een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte of indien u uw toestemming hebt gegeven. Voor nadere informatie over de rechtsgrondslag wordt verwezen naar het onderdeel Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen. Derde partijen kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Indien gegevens op grond van een rechtmatig belang aan derden worden doorgegeven, wordt dit in deze privacyverklaring toegelicht.

Daarnaast kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een uitvoerbaar officieel of rechterlijk bevel.

Dienstverleners (algemeen)

Wij doen een beroep op externe dienstverleners om taken uit te voeren zoals verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, betalingsverwerking, programmering, datahosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, met name wat betreft hun zorgvuldige omgang met en bescherming van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn door ons verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

Aanbieders van betalingsdiensten

Wij maken gebruik van externe aanbieders van betalingsdiensten. Afhankelijk van de betaalwijze die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de afwikkeling van de betaling verzamelde gegevens (bijv. bankgegevens of creditcardgegevens) door aan de met de betaling belaste kredietinstelling of aan door ons ingeschakelde aanbieders van betalingsdiensten. In sommige gevallen verzamelen en verwerken de aanbieders van betalingsdiensten deze gegevens ook als verantwoordelijke. In dit verband is het privacybeleid van de betreffende aanbieder van betalingsdiensten van toepassing.

Doorgifte aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER in zogenaamde derde landen. In dit geval zorgen wij er vóór de doorgifte voor dat er bij de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bijv. op basis van een besluit van de EU-Commissie over het passende karakter van de doorgifte voor het betrokken land of de overeenstemming van zogenoemde modelcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger) of dat uw toestemming voor de doorgifte is verkregen.

U kunt van ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifiek overeengekomen regelingen om het passende niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gebruik hiervoor de informatie in de rubriek Contact.

Duur van de opslag; bewaartermijnen

In het algemeen bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is om ons online aanbod en de bijbehorende diensten te kunnen leveren, of hebben wij er een rechtmatig belang bij om ze te blijven opslaan (zo kunnen wij bijv. nog steeds een rechtmatig belang hebben bij postmarketing, zelfs nadat een contract is uitgevoerd). In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten blijven bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (wij zijn bijvoorbeeld verplicht om documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren in verband met fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen).

Gebruik van cookies

Algemeen

In het kader van de levering van ons online aanbod kunnen cookies en trackingmechanismen worden gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u een online aanbod oproept.

Tracking is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. Wij verwerken informatie met name in het kader van pixeltechnologie of analyse van logbestanden.

Beheer van cookies en trackingmechanismen

U kunt uw instellingen voor cookies en trackingmechanismen beheren in de browser en/of in onze privacyinstellingen:

Aanwijzing: de instellingen die u maakt, gelden alleen voor de gebruikte browser.

Deactiveren van alle cookies

Als u alle cookies wilt uitschakelen, gaat u naar de instellingen van uw browser en deactiveert u het plaatsen van cookies. Denk eraan dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van het online aanbod.

Beheer van uw instellingen met betrekking tot technisch onnodige cookies en trackingmechanismen

Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookie layer gevraagd of u ons uw toestemming geeft voor het specifieke gebruik van comfortcookies en marketingcookies of trackingmechanismen.

In onze privacy-instellingen kunt u reeds gegeven toestemming intrekken met werking voor de toekomst of ons ook op een later tijdstip uw toestemming geven.

Categorieën

Wij maken een onderscheid tussen cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functies van het online aanbod en cookies en trackingmechanismen die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functie van het online aanbod.

Het gebruik van het online aanbod is over het algemeen mogelijk zonder cookies die geen technische doeleinden dienen.

Technisch noodzakelijke cookies

Onder technisch noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die noodzakelijk zijn om de technische levering van het online aanbod te garanderen. Dit omvat bijvoorbeeld cookies die gegevens opslaan om de probleemloze weergave van video- of audio-inhoud te garanderen.

Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek gewist.

Marketingcookies en trackingmechanismen

Wij gebruiken deze cookies en trackingmechanismen alleen als u ons in elk afzonderlijk geval vooraf uw toestemming hebt gegeven. Het gebruik van marketingcookies en trackingmechanismen stelt ons en onze partners in staat u op interesses gebaseerde aanbiedingen te doen op basis van een analyse van uw gebruiksgedrag:

Statistiek:

met behulp van statistische tools meten wij bijvoorbeeld het aantal keren dat u uw pagina bekijkt.

Conversion Tracking:

onze partners voor conversion tracking plaatsen een cookie op uw computer ("conversiecookie") als u onze website hebt bereikt via een advertentie van de betreffende partner. Deze cookies verliezen hun geldigheid in de regel na 30 dagen. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet is vervallen, kunnen wij en de betreffende partner voor conversion tracking herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en dus naar onze pagina is doorgestuurd. De met behulp van de conversie-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen en het totale aantal gebruikers te achterhalen dat op de betreffende advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies.

Social Plug-ins:

op sommige pagina's van ons online aanbod zijn inhoud en diensten van andere aanbieders (bijv. Twitter) geïntegreerd, die op hun beurt gebruik kunnen maken van cookies en actieve componenten. Meer informatie over zulke sociale plug-ins vindt u in de rubriek Social plug-ins.

Retargeting:

deze tools maken gebruiksprofielen aan met behulp van reclamecookies of reclamecookies van derden, zogenoemde web beacons (onzichtbare grafische elementen die ook pixels of trackingpixels worden genoemd) of soortgelijke technologieën. Deze worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame en om de frequentie te regelen waarmee de gebruiker bepaalde advertenties te zien krijgt. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in verband met de tools is de betreffende aanbieder. De aanbieders van de tools kunnen voor de bovengenoemde doeleinden ook informatie doorgeven aan derden. Let er in dit verband op kennis te nemen van de privacyverklaring de betreffende aanbieder.

Wij wijzen u erop dat uw gegevens bij gebruik van de tools kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat volgens de AVG (bijv. VS). Details hierover zijn te vinden in de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketing tools.

Naam: Google Analytics

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: analyseren van gebruikersgedrag (paginaweergaven, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van apparaatoverstijgende informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijken van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroepspecifieke informatie van Google, retargeting, UX-testing, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads

Naam: Google Tag Manager

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes op onze websites

Facebook Pixel

Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Samen met Facebook zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens op ons online aanbod met behulp van Facebook Pixel.

Om de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichtingen in overeenstemming met de GDPR voor de gezamenlijke verwerking vast te leggen, hebben wij met Facebook een

overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid gesloten. U kunt de belangrijkste punten van de overeenkomst op elk gewenst moment inzien onder de volgende link:

Daarin wordt met name geregeld welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) en hoe de rechten van betrokkenen jegens Facebook kunnen worden uitgeoefend.

Functie: Facebook verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via Facebook Pixel voor het genereren van campagnerapporten, conversietracking, klikgebeurtenissen en gerichte adverteren buiten onze website (retargeting) op basis van HTTP-headers (waaronder IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, referrer URL, uw persoon), Pixel-specifieke gegevens (waaronder Pixel ID en Face-book cookie), klikgedrag, optionele waarden (zoals conversies, paginatype), namen van formuliervelden (zoals "e-mail", "adres", "aantal" voor de aankoop van een product of een dienst)

Wij ontvangen van Facebook geen persoonlijke gegevens over u, maar wel geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de website en de prestaties van de advertenties.

U kunt stoppen met het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door uw advertentievoorkeuren op de Facebook-website te wijzigen. U kunt ook het gebruik van cookies van derden deactiveren door de opt-outpagina van de Digital Advertising Alliance op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of de website te bezoeken.

Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/policy

Social plug-ins

Wij gebruiken zogenoemde sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken in ons online aanbod; deze worden in deze rubriek afzonderlijk beschreven.

Bij gebruik van de plug-ins brengt uw internetbrowser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van het betreffende sociale netwerk. Daardoor krijgt de betreffende aanbieder de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons online aanbod heeft opgeroepen, ook als u geen gebruikersaccount hebt bij die aanbieder of als u daar op dat moment niet bent ingelogd. Logbestanden (met inbegrip van het IP-adres) worden daarbij door uw internetbrowser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder gezonden en kunnen daar worden opgeslagen. De aanbieder of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijv. in de VS).

De plug-ins zijn onafhankelijke uitbreidingen van de providers van de sociale netwerken. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die door de aanbieders van de sociale netwerken via de plug-ins worden verzameld en opgeslagen.

Voor het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk, alsook voor uw rechten in dit verband en de instellingsopties ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk.

Wanneer u niet wilt dat de aanbieders van de sociale netwerken gegevens over dit online aanbod ontvangen en eventueel opslaan of verder gebruiken, moet u de desbetreffende plug-ins niet gebruiken.

Social plug-ins met 2-klik oplossing

Met de zogenaamde 2-klik oplossing beschermen wij u tegen het feit dat uw bezoek aan onze websites standaard wordt geregistreerd en geëvalueerd door aanbieders van sociale netwerken. Wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke plug-ins bevat, worden deze in eerste instantie gedeactiveerd. Pas als u op de daarvoor bestemde knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd.

Plug-ins van Twitter

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). Een overzicht van de plug-ins van Twitter en hoe die er uitzien, is hier te vinden: https://twitter.com/about/resources/buttons; informatie over gegevensbescherming bij Twitter is hier te vinden: https://twitter.com/privacy.

YouTube

Dit online aanbod maakt gebruik van het videoplatform YouTube, dat wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS ("YouTube"). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.

Wanneer u een overeenkomstige pagina van ons aanbod oproept, brengt de ingebedde YouTube-speler een verbinding met YouTube tot stand, zodat het video- of audiobestand kan worden doorgegeven en afgespeeld. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan YouTube als verantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Voor meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, over uw rechten en de gegevensbeschermingsopties die u kunt kiezen, vindt u in de privacyverklaring van YouTube.

Externe links

Ons online aanbod kan links bevatten naar websites van derden – aanbieders die niet aan ons gelieerd zijn. Na het aanklikken van de link hebben wij geen invloed meer op het registreren, verwerken en gebruiken van eventuele persoonsgegevens die bij het aanklikken van de link aan de derde worden doorgegeven (zoals het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link zich bevindt), aangezien wij uiteraard geen invloed hebben op het gedrag van derden.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en de gegevens die wij over u bewaren te beschermen, met name tegen de risico's van onopzettelijke of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of niet-toegelaten verspreiding of toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Gebruikersrechten

Gebruik de informatie in de rubriek Contact om uw rechten te doen gelden. Als u dat doet, zorg er dan voor dat wij u duidelijk kunnen identificeren.

Recht op informatie en toegang:

u hebt het recht om van ons informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens. Daartoe kunt u een recht van toegang uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Recht op rectificatie en schrappen:

u kunt eisen dat wij onjuiste gegevens corrigeren en – indien aan de wettelijke vereisten is voldaan – uw gegevens aanvullen of laten wissen.

Dit geldt niet voor gegevens die nodig zijn voor facturering en boekhouding of waarvoor een wettelijke verplichting tot bewaring geldt. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet vereist is, zal de verwerking ervan evenwel worden beperkt (zie hieronder).

Beperking van de verwerking:

u kunt van ons verlangen – indien aan de wettelijke vereisten is voldaan – dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Dataportabiliteit:

u hebt verder ook het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of – indien technisch haalbaar – te verzoeken dat de gegevens aan een derde worden overgedragen.

Bezwaar tegen direct marketing:

u kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ("bezwaar tegen reclame"). Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw herroeping en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende campagne.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrondslag ‘rechtmatig belang’:

bovendien hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit is gebaseerd op de rechtsgrondslag van het rechtmatig belang. Wij zullen dan stoppen met de verwerking van uw gegevens, tenzij wij – overeenkomstig de wettelijke vereisten – dwingende rechtmatige gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming:

indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping blijft onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

u hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of uw provincie, of met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor ons. Dit is:

Commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Berlijn

Adres: Friedrichstr. 219

Bezoekersingang: Puttkamerstr. 16 - 18 (5e etage)

10969 Berlijn

DUITSLAND

Telefoon: 030/13889-0

Telefax: 030/2155050

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Wijziging van het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, indien dit vanwege de technische ontwikkeling noodzakelijk is. In deze gevallen zullen wij ook onze informatie over gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen.

Wij verzoeken u daarom telkens kennis te nemen van de actuele versie van ons privacybeleid.

Contact

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de rubriek verantwoordelijke persoon vermelde adres.

Om uw rechten uit te oefenen en incidenten met gegevensbescherming te melden, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, raden wij u aan contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming

Afdeling Informatiebeveiliging en Privacy Bosch Groep (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postbus 30 02 20

70442 Stuttgart

DUITSLAND

of een e-mail te sturen naar DPO@bosch.com

Versie: oktober 2021